In de zorg is veel data beschikbaar: over individuele patiënten, groepen patiënten, diagnostiek en uitkomsten of effecten van behandeling. Maar data is nog geen informatie. En informatie is nog geen inzicht. Met FIND heeft Medworq de mogelijkheid om informatie op de juiste manier te ontsluiten.

Vroeger kregen zorgverleners uit allerlei bronnen lijstjes met getallen die ze vervolgens zelf moesten interpreteren om te bepalen welke actie noodzakelijk waren . Voor zo’n interpretatieslag moest een zorgverlener veel optellen en aftrekken om conclusies te trekken over wat hij of zij zou willen aanpassen.

Medworq FIND

FIND

vroegtijdig opsporen

Een voorbeeld is de groep COPD-patiënten:

  • Is iedereen dit jaar gezien?
  • Krijgen de patiënten (nog) de juiste medicatie volgens de richtlijnen?
  • Hoe staat het met de therapietrouw?
  • Wat is het effect geweest van onze inspanningen van het afgelopen half jaar?

Met de overzichtelijke dashboards van Medworq, krijgt de zorgverlener direct die informatie die hij of zij nodig heeft om te kunnen zien wat er wel of niet gewenst gaat. Zo kan de zorgverlener gericht acties ondernemen en de zorgkwaliteit beter garanderen. Daarmee is zowel de zorgverlener als de patiënt geholpen: het proces verloopt dus sneller en efficiënter.

Het concept FIND kan ondersteuning bieden bij de implementatie van richtlijnen en protocollen. Bijvoorbeeld bij het in beeld brengen van welke medicatie volgens de richtlijn gegeven moet worden aan bepaalde groepen COPD-patiënten.

FIND kan ook helpen bij het benchmarken van de eigen cijfers ten opzichte van de regionale of landelijke cijfers. Dit geeft inzicht in kwaliteit van zorg. Tijdige signalering biedt kansen voor verbetering van de eigen kwaliteit.

Producten

Medworq eHEALTH Vrouwen in de Overgang

Dashboard opsporing risicopatiënten

Uit onderzoek is gebleken dat voor een aantal aandoeningen niet alle risicopatiënten bekend zijn bij de huisarts (de 1e lijn). Hierdoor worden patiënten vaker met acute problemen opgenomen in een ziekenhuis dan nodig is (de 2e lijn), problemen die de zorgverlener met de juiste tools misschien had kunnen voorkomen.

Als deze patiënten bekend zijn bij de huisarts kan deze, waar nodig in samenwerking met de 2e lijn, deze patiënten middels onze dashboards actief volgen. Door middel van een overzichtelijk dashboard komen de risicopatiënten als het ware ‘bovendrijven’ en kan de huisarts direct actie ondernemen.

Door sneller inzicht te hebben in de eigen risicopopulatie, kan de samenwerking tussen zorgverleners verbeteren en de gezamenlijke zorg geoptimaliseerd.

Risicodashboard

Medworq heeft een risicodashboard ontwikkeld, waarmee in de eerste lijn vroegtijdige signalering van patiënten met risico op osteoporose kan plaatsvinden. Aan de hand van een actiegericht dashboard kan de huisarts de risicogroepen – de kwetsbare ouderen – opsporen en blijven volgen.
Dit dashboard is zowel te gebruiken door de huisarts als de specialist.

FIND dashboard Osteoporose

Jaarlijks breken in Nederland ruim 80.000 mensen een bot. Vaak betreft dit ouderen, waarbij de botten brozer zijn geworden ten gevolge van osteoporose (botontkalking). Momenteel is een grote groep patiënten in de eerste lijn niet bekend als osteoporose patiënt. Gezien de omvang van het probleem betekent dit ook dat fracturen een grote maatschappelijke kostenpost vormen. Patiënten met een fractuur moeten adequaat worden behandeld en (nieuwe) fracturen worden voorkomen.

Hoe

De CBO-richtlijn en de NHG-standaard zijn basis voor het risicomodel. Patiënten worden op basis hiervan ingedeeld naar mate van risico. Vervolgens zijn hier acties aan gekoppeld. Denk hierbij aan het aanvragen van een DEXA-scan, het uitnodigen voor een consult, of patiënten attenderen op herhaalmedicatie om de therapietrouw te bevorderen.
Met het risicodashboard van Medworq kan een reductie van het aantal fracturen van 40-50% gerealiseerd worden. Dit zorgt voor een aanzienlijke kostenreductie.

Als je erbij zet dat een reductie van 40-50% van het aantal fracturen gerealiseerd kan worden met bijbehorende kostenreductie van 70 mio euro per jaar.


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 

Dashboard: Inzicht in zorg

Door middel van de juiste informatie houdt de zorgverlener vinger aan de pols op het gebied van zijn eigen kwaliteit.
De zorgverlener krijgt middels visualisaties inzicht in het effect van zijn interventies.

FIND: Verantwoording van zorg

FIND kan ook de berekening van de vereiste indicatoren die nodig zijn voor rapportage naar externe partijen voor zijn rekening nemen. Het indienen van de gegevens bij de zorgverzekeraars wordt hierdoor een stuk simpeler en neemt het ‘huiswerk’ uit handen, zodat de zorgverlener zich kan richten op de echte zorg voor patiënten.

De zorgverlener kan in FIND de eigen registratie controleren; zijn de gegevens in HIS nog actueel? Staan alle waarden op de goede plek en zijn ze goed gestructureerd?
De arts kan eenvoudig specifieke groepen patiënten oproepen. Bijvoorbeeld bij een check op hart- en vaatziekten, beginnen met het oproepen van alle patiënten boven de zeventig die nog roken.

FIND kan ook een middel zijn om de huisarts in opleiding, de opleider en begeleider van de huisarts in opleiding te ondersteunen: FIND brengt bijvoorbeeld ook de patiëntenmix van AIOS huisartsgeneeskunde in kaart.

Onze aanpak

Bij het maken van een praktisch instrument wat past bij de dagelijkse praktijk, is de eerste stap altijd het kijken naar de taak van de zorgverleners. Die taak bepaalt immers de informatiebehoefte.

Deze informatiebehoefte bepaalt weer welke gegevens er opgeteld, afgetrokken en gevisualiseerd moeten worden. Zo leiden gegevens op basis van visualisatie tot informatie, waarmee inzicht ontstaat en kwaliteit verbeterd kan worden.

Wij zijn gespecialiseerd in het maken van de vertaalslag van gegevens naar een praktisch en werkbaar hulpmiddel. Een hulpmiddel waarmee de behandelaar direct kan zien welke patiënten therapie-ontrouw zijn, bij welke patiënten met suikerziekte het Hba1c gehalte nog moet worden bepaald of bij welke patiënten de registratie niet volledig is.

De patiënten die u wilt zien, kunt u middels de ingebouwde modules eenvoudig op uw spreekuur uitnodigen.

Informatie omzetten tot praktisch hulpmiddel

Nieuws uit FIND

Effectmeting legt link tussen substitutie en gezonde levensjaren

Waar het voor veel partijen in de zorg nog onduidelijk is hoe ze de effecten van substitutie inzichtelijk maken, heeft Medworq in samenwerking met partijen uit het veld een model ontworpen waarmee dat wel mogelijk [...]

Nierpatiënten in beeld met FIND

Een nieuwe toepassing van FIND

FIND programma draagt bij aan vroege opsporing nierschade

Een nieuwe toepassing van FIND