Privacystatement

 

Inleiding

Medworq ontwikkelt nieuwe, innovatieve combinaties van data, medische kennis en digitale communicatie. Dat komt samen in gezondheidsprogramma’s die effectief bijdragen aan de gezondheid van de patiënt en effectieve en doelmatige inzet van zorgprofessionals en geld.

Medworq is als organisatie een Verwerker van  persoonsgegevens (volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de “AVG”). Dat betekent dat Medworq persoonsgegevens in opdracht en ten behoeve van zorgorganisaties verwerkt. De  zorgorganisaties (huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties) zijn de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Voor vragen of verzoeken over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u terecht bij die eigen zorgorganisatie. Vragen die u naar Medworq hierover stuurt, zullen wij doorsturen naar die zorgorganisaties.

 

Medworq is gevestigd in Gebouw Kosmos, Driebergseweg 2, 3708 JB Zeist (hierna: ‘Medworq’).

Medworq vindt dat de persoonsgegevens van onze websitebezoekers of op andere wijze direct van u verkregen (bijvoorbeeld per mail) met zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Wij zijn gehouden om de privacy van de bezoeker van onze website te beschermen.

In dit privacy statement staat hoe we met deze persoonsgegevens omgaan.

Vragen over dit privacy statement, uw rechten dan wel klachten kunnen worden gericht aan:

 

Driebergseweg 2
3708 JB Zeist

 

TELEFOON & E-MAIL
0313-483252
info@medworq.nl

 

Algemeen

Voor Medworq is een verantwoorde omgang met gegevens van de websitebezoeker van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving daaraan stelt.

 

Type persoonsgegevens en Medworq verwerkingsdoelen 

Om het gebruik van de website te bevorderen kunnen wij uw gegevens, mede daaronder begrepen de door u aan ons verstrekte informatie en details van uw bezoek aan de website van Medworq, vastleggen in een bestand. Wanneer u de formulieren op de website invult of informatie bij ons aanvraagt, vragen wij u daarnaast uw naam, e-mailadres en andere relevante (contact)informatie in te voeren.

We gebruiken de verzamelde informatie uitsluitend om:

 

 

Gegevensverstrekking aan derden

Medworq kan in lijn met het verwerkersdoel waarvoor de gegevens zijn verzameld uw gegevens verstrekken aan de met haar gelieerde ondernemingen.

Daarnaast kunnen de persoonsgegevens aan derden worden verstrekt (o.a. hosting en IT support, marketing services) die wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze derden zullen dan als verwerkers uitsluitend in onze opdracht (en onder onze instructie) optreden. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 

Beveiliging en bewaartermijnen

Medworq zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Medworq bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Uw rechten

Als u wilt worden verwijderd van een mailinglijst en dus geen informatie meer wilt ontvangen van Medworq dan kunt u dit verzoek bij ons schriftelijk of per e-mail bij ons indienen.

U hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt, behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen.

Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen en verder verwerken van uw persoonlijke gegevens en hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens indien nodig te corrigeren.

Op verzoek van u zullen we ook uw persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij we een wettelijke basis hebben om de verwerking voort te zetten.

Om gebruik te maken van een van de bovengenoemde rechten, neem dan contact met ons op via info@medworq.nl. U kunt ook een brief richten aan Medworq, Driebergseweg 2, 3708 JB Zeist, Nederland.

Medworq zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand op uw verzoek reageren.

 

Klachten

Mocht u klachten hebben over de gegevensverwerking door Medworq, neem dan contact met ons op. Medworq zal uw klacht beoordelen en indien nodig zullen we contact met u opnemen voor meer informatie. We zullen altijd binnen vijf werkdagen de ontvangst van uw klacht of bezwaar bevestigen.

We streven ernaar om elke klacht of bezwaar binnen een maand te verwerken. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, zullen we u op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt (niet langer dan 6 maanden na ontvangst).

Op elk moment vóór, tijdens of na het hierboven beschreven klachtenproces kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Links naar andere websites

Dit privacy statement is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met de website van Medworq verbonden zijn. Voor de bijbehorende privacy statements verwijzen wij u graag naar de betreffende websites.

 

Wijzigingen

Medworq behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer ons privacy statement daarom regelmatig.